کنفرانس بین المللی

کنفرانس بین المللیهزینه ثبت نام غیر حضوری، شامل دریافت پکیج کنفرانس و گواهینامه پذیرش مقاله می باشد.
هزینه هر مقاله اضافی به شرط یکسان بودن نویسنده مسئول 90.000 تومان می باشد.

هزینه حضور در کنفرانس برای هر نویسنده همکار  150.000 تومان  می باشد.

هزینه ثبت نام حضوری، شامل حضوردر کنفرانس، پذیرایی نهار و  میان وعده، دریافت پکیج کنفرانس و دریافت گواهینامه حضور در کنفرانس + گواهینامه پذیرش مقاله می باشد.